شنبه 30 تیر ماه 1403
آرپناهی

نام و نام خانوادگی: مسلم آرپناهی

سمت: مسئول حفظ نباتات

شماره تماس: 03157592070

arpanahi@agri-fereidoonshahr.ir

 

 

 

  سایتهای مرتبط
  وظایف

شرح وظايف:

الف) پيش آگاهي و شبكه هاي مراقبت:

1.       انجام اقدامات لازم جهت تشكيل شبكه مراقبت بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي

2.       بررسي و مطالعه لازم جهت شناخت آفات در محصولات منطقه تحت پوشش

3.       تحليل وضعيت خطر آفات با همكاري بخش خصوصي( كلينيك هاي گياهپزشكي) مستقر در منطقه و اعلام موارد به ستاد شهرستان و استان

4.       ارسال گزارشات شبكه هاي مراقبت تحت پوشش (دولتي و خصوصي) بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي به ستاد استان و شهرستان

5.       رديابي آفات مهم و كليدي با استفادهاز ابزار و ادوات تخصص مانند فرمون ها، تله ها و كارت هاي رنگي

6.       تعيين زمان مناسب مبارزه با آفات با استفاده از ادوات پيش آگاهي

7.       اطلاع رساني به كشاورزان منطقه با همكاري بخش خصوصي در زمينه زمان مناسب مبارزه و چگونگي مبارزه

8.       ثبت دقيق فنولوژي گياه و بيولوژي آفت

9.       نصب و راه اندازي دستگاه هاي هواشناسي (رطوبت سنج، دما سنج و ...) و ثبت اطلاعات بطور منظم

10.    نصب تله هاي فرموني آفات درختان ميوه از اواخر اسفندماه

11.    پاكسازي تله از مواد زائد و تعئيض به موقع فرمون ها

12.    نصب تله هاي طبيعي براي آفات بدون فرمون

13.    برنامه ريزي آموزش كشاورزان با هماهنگي بخش خصوصي و واحد ترويج

14.    هدايت كشاورزان جهت رعايت اصول به زراعي با هماهنگ واحد هاي تخصصي

ب) كنترل بيولوژيك:

1.       اجراي دستورالعمل هاي نظارتي با هدف ايجاد شرايط بهينه در استفاده از عوامل بيولوژيك

2.       مطالعه و بررسي مقالات و كتب علمي و تخصصي به منظور آشنايي با عوامل بيولوژيك

3.       بررسي و شناسايي آفات منطقه كه امكان مبارزه بيولوژيك با آنها وجوددارد.

4.       همكاري با بخش خصوصي (انسكتاريومها)جهت شناسايي مزارع و باغات براي كنترل بيولوژيك

5.       همكاري با ستاد استان و بخش خصوصي جهت جمع آوري سوش هاي عوامل بيولوژيك مورد استفاده در منطقه

6.       نظارت بر كيفيت عوامل بيولوژيك مورد استفاده توسط بخش خصوصي و ارسال گزارشات به شهرستان  و ستاد استان

7.       نظارت بر زمان رها سازي عوامل بيولوژيك

8.       نظارت بر نصب كارت هاي رنگي و توزيع يكنواخت آنها

9.       نظارت بر نحوه تاثير عوامل بيولوژيك رها سازي شده

10.    بررسي ميزان پارازيتيسم روي ميزبان اصلي

11.    آشنايي با عوامل ميكروبي بيوكنترل آفات و بيماري هاي گياهي

12.    شناسايي دشمنان طبيعي فعال در منطقه و حفظ وحمايت آنها

13.    همكاري در آموزش كشاورزان در جهت كنترل بيولوژيك آفات و بيماري ها

14.    همكاري در جهت اجراي مديريت تلفيقي آفات با استفاده از عوامل بيولوژيك

 

ج) اجراي I.P.M(كنترل تلفيقي آفات):

1.       همكاري با بخش خصوصي در شناسايي و انتخاب كشاورزان داوطلب اجراي مديريت تلفيقي

2.       دريافت گزارش هاي كلينيك هاي گياهپزشكي و شبكه هاي مراقبت (ناظرين) مجري طرح

3.       نظارت بر دستورالعمل ها و مقررات فني صادره از ستاداستان

4.       همكاري با بخش خصوصي در شناسه دار كردن واحد هاي توليدي(كد16 رقمي)

5.       نمونه برداري و كنترل نهاده هاي مصرفي (سموم، كود ها، بذور، تجهيزات كنترل غير شيميايي و...) در واحد هاي تحت پوشش

6.       همكاري با بخش خصوصي در جهت نظارت و هدايت اجراي بهينه روش هاي كنترل آفات

7.       بررسي نقاط ضعف و قوت دستورالعمل ها و ارائه آنها به ستاد استان

8.       گزارش كمبود مواد و امكانات در جهت اجراي طرح هاي مديريت تلفيقي

9.       جلوگيري از سمپاشي هاي بي رويه و غير موثر از طريق انتقال اطلاعات فني كاربردي و به موقع

10.    ارتباط با ساير نهاد ها و تشكل هاي مرتبط و دادن آگاهي لازم جهت جلب مشاركت آنها

11.    نظارت بر صدور تاييديه اجراي مديريت تلفيق آفات در واحد هاي توليدي

12.    همكاري با شركت هاي بازرسي مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي

13.    شركت فعال در دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات

د) مبارزه با آفات عمومي و همگاني:

1.       رديابي ملخ در كانون هاي آنها

2.       اجرا و نظارت برنامه هاي كنترل و مبارزه با ملخ و هماهنگي با مسئول مربوطه در شهرستان

3.       شناسايي و جمع آوري گونه هاي ملخ، تهيه كلكسيون، تعيين فهرست و مناطق انتشار آنها با همكاري واحد هاي ذيربط و ارائه گزارشات لازم به ستاد شهرستان و ستاد استان

4.       مطالعه، بررسي و جمع آوري نتايج حاصل از رديابي و مراحل زيستي ملخ ها قبل و پس ازاتمام كنترل و مبارزه در فصول مختلف

5.       بررسي امكانات مبارزه با توجه به مناطق آلوده و پيش بيني ادوات مورد نياز

6.       پيش بيني سطح مبارزه با توجه به رديابي كانون ها و ارسال درخواست سموم و ديگر تجهيزات مورد نياز به ستاد استان

7.       راهنمايي و اطلاع رساني به بهره برداران در امر كنترل و مبارزه با ملخ با استفاده از دستورالعمل هاي فني صادره

8.       تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم براي ارائه به مسئولين مربوطه

9.       بازديد از عمليات كنترل و مبارزه با ملخ و تهيه و تدوين گزارش

10.    رديابي مناطق آلوده به موش در مزارع و باغات

11.    پروپ برداري از مزارع و باغات

12.    تعيين تراكم جوندگان و برنامه ريزي جهت مبارزه باهمكاري كشاورزان در زمان مناسب

13.    تهيه سموم با توجه به تراكم و سابقه قبلي منطقه

14.    ارسال گزارشات منظم به ستاد شهرستان و استان

15.    آموزش كشاورزان جهت مبارزه تلفيقي با جوندگان

16.    عندالزوم انجام ساير امورمربوطه

ر) قرنطينه:

1.       بازرسي گياهان و محصولات گياهي كشت شده در منطقه و محصولات انباري و ارسال گزارش موارد مشكوك احتمالي

2.       بازرسي محموله هاي گياهي و محصولات گياهي وارده به محدوده تحت پوشش

3.       همكاري و مشاركت فعال در پست هاي قرنطينه اي در محدوده تحت پوشش

4.       نمونه گيري از بذور و يا اندام هاي گياهي ورودي به منطقه و بررسي كارشناسي با هماهنگي كارشناسان ستادي

5.       بررسي بستر هاي وارداتي تكثير اندام هاي گياهي در مزارع، گلخانه ها و باغات و ارسال گزارشان به ستاد شهرستان و استان

6.       همكاري با كارشناسان قرنطينه استان به منظور كنترل اندام هاي گياهي بعد از ورود در زمان قرنطينه آنها

7.       اطمينان از امحاء زباله هاي خام محصولات كشاورزي ورودي به صنايع تبديلي منطقه

8.       اطلاع يافتن ازآفات قرنطينه اي داخلي و خارجي كه توسط سازمان حفظ نباتات بصورت سالانه اعلام مي شود.

9.       نظارت بر ضد عفوني محصولات به منظور جلوگيري از پراكنده شدن آفات احتمالي

10.    رديابي آفات قرنطينه اس اعلامي از طرف سازمان حفظ نباتات و ابلاغي از طرف ستاد حفظ نباتات استان با استفاده  از تجهيزات توصيه شده (انواع فرمون ها،‌تله هاي نوري و .....)

11.    آموزش كشاورزان به منظور آگاهي از علايم وجودي آفات قرنطينه اي مثل علائم خسارت، شكل آفات و...

ز) نظارت بر سموم

1.       بازديد از واحد هاي گياهپزشكي مستقر در منطقه

2.       همكاري با سازمان نظام مهندسي در نظارت بر واحد هاي گياهپزشكي منطقه

3.       نظارت عاليه بر سازمان نظام مهندسي و واحد هاي گياهپزشكي مستقر در منقه

4.       اطلاع رساني به موقع از تغييرات احتمالي در فهرست سموم مجاز كشور توسط سازمان حفظ نباتات به بخش خصوصي و كشاورزان

5.       صدور اخطاريه بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از ستاد حفظ نباتات استان

6.       همكاري با فروشندگان سموم و كلينيك هاي گياهپزشكي جهت تهيه سموم آفات طغياني منطقه

7.       نظارت فني بر نسخه هاي گياهپزشكي صادره توسط بخش خصوصي

8.       راهنمايي كشاورزان جهت دريافت نسخه گياهپزشكي از كلينيك هاي گياهپزشكي

9.       نظارت بر كيفيت سموم مصرفي مجاز و ارسال گزارشات به شهرستان و ستاد استان

10.    شناسايي فروشندگان غير مجاز و ارسال گزارشات مربوطه به ستاد استان.

 

ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 254
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 254

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1642817
Visitors بازديد هاي امروز: 700
Visitors بازديد هاي ديروز: 884

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/30 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا