نتيجه ها 

1. 1. آيا اطلاع رساني و راهنمائي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
پاسخ فرم شناسه كاربري
بلي 100% 1  آمار Unknown
      1  آمار  
2. 2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
پاسخ فرم شناسه كاربري
بسيار خوب 100% 1  آمار Unknown
      1  آمار  
3. 3. آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
پاسخ فرم شناسه كاربري
بلي 100% 1  آمار Unknown
      1  آمار  

     

 چاپ - نمايش EXCEL بستن